DOFINANSOWANIE „CZYSTE POWIETRZE”

Wymiana kotła „kopciucha” na nowy, lepszy i zdrowszy dla Twojej rodziny? Docieplenie budynku oraz mniejsze rachunki za ogrzewanie? A może pozyskiwanie ciepła do domu z odnawialnych źródeł ciepła?


„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi, drzwi garażowych, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu na gruncie, montażu odnawialnych źródeł energii), aby efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, lecz także poprawią kondycję domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Oferujemy wsparcie w uzyskaniu dofinansowania:

sprawdź nasz cennik!


Do kogo kierowany jest program?

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub
 • osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

To znaczy, że z programu może skorzystać każdy, kto posiada swój dom.

WAŻNE!
w budynkach nowo budowanych dofinansowanie na zakup i montaż nowych źródeł ciepła oraz przyłącza będzie możliwy tylko do 31.12.2019 r. – jeśli budujesz budynek, musisz się spieszyć!


Ile dofinansowania mogę otrzymać?

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów w zależności od swoich dochodów (nawet do 90% zwrotu). Minimalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł., natomiast maksymalna to 53 tys. zł. Wnioskujemy o tyle, ile potrzebujemy na modernizacje.

Poziom dofinansowania jest określony na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie na podstawie PITu za zeszły rok kalendarzowy, czyli składając wniosek jeszcze w 2018r. przedstawiamy dochody z PIT-u za 2017 r.

WAŻNE!
zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę poziomu dofinansowania.

Tabela przedstawia ile dofinansowania można otrzymać.

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu per capita w PLN

Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 – 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 – 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 – 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%*

do 70%

do 100%

 


Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

Przypadek A:

Gdy budynek uzyskał pozwolenie na budowę wydane do 15.12.2002 r., możesz otrzymać dofinansowanie na:

źródło ciepła oraz:

 1. wymianę źródła ciepła* na źródło spełniające warunki programu wraz z przyłączami;
 2. docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń nieogrzewanych;
 3. wymianę stolarki zewnętrznej;
 4. montaż lub modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 5. zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna;
  Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów;
 6. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Na jakie źródło ciepła mogę wymienić swój stary piec?

 • kocioł na węgiel
 • kocioł na biomasę
 • węzeł cieplny
 • system ogrzewania elektrycznego
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • pompa ciepła grunt lub woda
 • pompa ciepła powietrzna
 • kocioł olejowy

Przypadek B:

Gdy Twoje źródło ciepła jest nowe, spełniające wymagania programu.

W takim przypadku możesz starać się na dofinansowanie na punkty od 1 do 6 z przypadku A.

Jakie wymaganie musi spełniać moje źródło ciepła?

Źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi posiadać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej.


Przypadek C:

Gdy budynek uzyskał pozwolenie na budowę wydane po 15.12.2002 r. oraz posiada stare, niespełniające wymagań programu źródło ciepła.

Możesz otrzymać dofinansowanie na:

 • źródło ciepła oraz przyłącze (jeśli nie posiadasz, preferowany jest kocioł gazowy kondensacyjny, pozostałe źródła ciepła wymienione w przypadku A)
 • dodatkowe prace termomodernizacyjne tak jak w przypadku A punkty 1-6.

Ponadto możesz uzyskać pożyczkę na:

 • zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Przypadek D:

Gdy budynek uzyskał pozwolenie na budowę wydane po 15.12.2002 r. oraz posiada nowe, spełniające wymagania programu źródło ciepła.

Możesz otrzymać dofinansowanie na:

 • źródło ciepła oraz przyłącze (jeśli nie posiadasz, preferowany kocioł gazowy kondensacyjny, pozostałe źródła ciepła wymienione w przypadku A)
 • dodatkowe prace termomodernizacyjne tak jak w przypadku A punkty 1-6.

BUDYNEK NOWO BUDOWANY

Przypadek E:

Gdy budynek jest nowo budowany i nie posiada jeszcze źródła ciepła oraz spełnia wymagania z Warunków Technicznych 2021 r. Dotyczące współczynników przenikania ciepła.

Możesz otrzymać dofinansowanie na:

 • zakup i montaż źródła ciepła, które spełnia warunki programu wraz z przyłączami.

WAŻNE: wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.


Na czym polegają wymagania WT2021, które musi spełnić mój budynek, aby otrzymać dofinansowanie?

Wymagania, o których mowa to wybudowanie budynku, którego przegrody mają mniejszy lub równy współczynnik przenikania ciepła od założonego w Warunkach Technicznych. Współczynnik ten jest miarą przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej (1 m2), jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1 K.

Poniżej znajdziesz tabelę zestawiającą współczynniki obecnie projektowane oraz te wymagane w nadchodzących Warunkach Technicznych:

Tabela nr 1 – wartości współczynników przenikania ciepła
PrzegrodyWymagania techniczne dla temperatury wewnętrznej >16°C
WT 2017-2020WT 2021
U [W/(m2*K)]
Ściany0,230,20
Dach/stropodach0,180,15
Strop pod poddaszem nieogrzewanym0,180,15
Strop nad piwnicą nieogrzewaną0,250,25
podłoga na gruncie0,300,30
Ściany wewnętrzne0,300,30
Okna1,100,90
Okna połaciowe1,301,10
Drzwi1,501,30

Przypadek F:

Gdy budynek jest nowo budowany i posiada zakupione źródło ciepła.

Możesz uzyskać pożyczkę na:

 • zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna.

WAŻNE: możesz otrzymać zwrot za zakupione źródło ciepła, jeśli zostało ono kupione po 1.01.2018 r. oraz przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku, czyli nie zostało oddane do użytku.


Ile pieniędzy mogę przeznaczyć na poszczególne termomodernizacje?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalił odgórne jednostkowe poziomy kosztów kwalifikowanych na poszczególne przedsięwzięcia. Poniżej zostały one przedstawione w tabeli.

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych pojedynczego elementu przedsięwzięcia (1)*

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jedn.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt.

do 1000 zł

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem

szt.

do 1000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła

szt.

do 1000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

szt.

do 500 zł

węzeł cieplny

zestaw

do 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin

zestaw

do 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin

zestaw

do 10 000 zł

system ogrzewania elektrycznego

zestaw

do 10 000 zł

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej

zestaw

do 15 000 zł

pompy ciepła powietrzne

zestaw

do 30 000 zł

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

zestaw

do 45 000 zł

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

zestaw

do 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

zestaw

do 10 000 zł

kolektory słoneczne

zestaw

do 8 000 zł

mikroinstalacja fotowoltaiczna**

zestaw

do 30 000 zł

przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (***)

zestaw

do 5 000 zł

przyłącze cieplne (***)

zestaw

do 10 000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (****)

zestaw

do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaiczne

Czy audyt energetyczny jest wymagany?

Nie jest. We wniosku można samodzielnie uzupełnić dane na podstawie uproszczonej tabeli, która wyliczana uproszczoną termomodernizację. Program priorytetowy „Czyste Powietrze” umożliwia pokrycie kosztu profesjonalnego audytu energetycznego do 1000 zł.


Czy warto wykonać audyt energetyczny?

Oczywiście. Audyt energetyczny pokaże gdzie uciekają nasze pieniądze oraz co należałoby poddać modernizacji. Podczas wstępnych ustaleń klient określa o jakich ulepszeniach myślał i na podstawie tych założeń oraz wykonanych pomiarów i obliczeń ustalany jest zakres modernizacji. Dodatkowo, koszt audytu energetycznego wliczany jest do kosztów kwalifikowanych, jakie pokrywa dofinansowanie, zatem ostatecznie koszt audytu nie uderzy w domowy budżet.


Kto może zrobić taki audyt energetyczny?

Firma Audytorka Katarzyna Giska z chęcią wykona dla Państwa takie opracowanie. Zapewniamy jakość oraz solidność naszych usług. Dodatkowo oferujemy doradztwo oraz pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania.

Tytuł usługi
Koniecznie sprawdź cennik naszych usług

Audyt energetyczny to nie wszystko!

Chcesz mieć pełny obraz jakości nieruchomości?
Wykonaj badanie termowizyjne!

Prace termomodernizacyjne są bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Chcesz mieć pełen obraz stanu, w jakim jest Twój budynek? Dowiesz się tego zlecając nam wykonanie badań termowizyjnych. Wykorzystując podczerwień pokażemy to, czego ludzkie oko nie dostrzeże. Dokładnie wskażemy mankamenty budynku, niedociągnięcia wykonania dotychczasowych prac termomodernizacyjnych oraz miejsca, którymi ucieka ciepło, a co za tym idzie – Twoje pieniądze. Dzięki obrazowi termowizyjnemu dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę podczas prac remontowych.

Pamiętaj W PAKIETACH TANIEJ!

Zlecając nam wykonanie audytu energetycznego oraz badania termowizyjnego na tańszą usługę otrzymasz rabat -15%.

Nie czekaj, sprawdź już teraz nasz cennik badań termowizyjnych.


Kontakt

Jeśli chciałbyś zamówić nasze usługi możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • TELEFONICZNIE – zapraszamy do kontaktu pod numer: 579 076 875;
 • EMAIL – skontaktuj się z nami na emaila: kontakt@katarzynagiska.pl;
 • FORMULARZ KONTAKTOWY – poprzez formularz na stronie internetowej,kliknij: TUTAJ

Jak będzie wyglądała nasza współpraca?


KROK 1 - kontakt z nami
Uzgodnimy szczegóły zamówienia, Twoje oczekiwania oraz wymagania. Ustalimy zakres wykonania prac, termin oraz koszt usługi.

KROK 2 – spotkanie oraz podpisanie umowy
Na spotkaniu omówimy szczegóły zamówienia oraz podpiszemy umowę.

KROK 3 - wykonanie usługi
Spotkamy się na miejscu wykonania usługi. Dokonamy niezbędnych pomiarów oraz zabierzemy się do pracy.

KROK 4 - wykonanie opracowania
Jeśli usługa wymaga wykonania raportu opracowujemy zebrane dane w profesjonalny raport.

KROK 5 - przekazanie raportu oraz rozliczenie usługi
Jeśli usługa wymaga wykonania raportu opracowujemy zebrane dane w profesjonalny raport.